فایل های دسته بندی فیزیک - صفحه 1

کتاب فیزیک مدرن برای دانشمندان و مهندسان Thornton و Rex - ویرایش چهارم

کتاب فیزیک مدرن برای دانشمندان و مهندسان Thornton و Rex - ویرایش چهارم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه دو جلدی کتاب زمان در مکانیک کوانتوم - ویرایش دوم

مجموعه دو جلدی کتاب زمان در مکانیک کوانتوم - ویرایش دوم

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مفاهیم و کاربردهای مکانیک کوانتوم Zettili - ویرایش دوم

کتاب مفاهیم و کاربردهای مکانیک کوانتوم Zettili - ویرایش دوم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب فیزیک ذرات مقدماتی مدرن Kane - ویرایش دوم (2017)

کتاب فیزیک ذرات مقدماتی مدرن Kane - ویرایش دوم (2017)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مبانی الکترومغناطیس Sadiku - ویرایش سوم

حل تمرین کتاب مبانی الکترومغناطیس Sadiku - ویرایش سوم

قیمت : 4,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب فیزیک Walker - ویرایش چهارم

حل تمرین کتاب فیزیک Walker - ویرایش چهارم

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلودکتاب مبانی فیزیک هالیدی جلددوم الکتریسیته ومغناطیس ویرایش ۸

نویسنده ها دیوید هالیدی ،رابرت رزنیک، جرل واکر ویرایش هشتم سال۲۰۰۸ فهرست شامل ۱۳ فصل بعلاوه پیوست می باشدکه عبارتند از: ۱۷.بار الکتریکی ۱۸.میدان های الکتریکی ۱۹.قانون گاوس ۲۰.پتانسیل الکتریکی ۲۱.ظرفیت ۲۲.جریان و مقاومت الکتریکی ۲۳.مدارهای ال...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مکانیک کوانتومی Auletta و Fortunato و Parisi

حل تمرین کتاب مکانیک کوانتومی Auletta و Fortunato و Parisi

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب الکتریسیته و مغناطیس Nayfeh و Brussel

حل تمرین کتاب الکتریسیته و مغناطیس Nayfeh و Brussel

قیمت : 4,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی