فایل های دسته بندی زبان های خارجی - صفحه 5

کتاب Dictionary of Translation Studies

کتاب Dictionary of Translation Studies

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزش کامل درس پنجم زبان انگلیسی هشتم (My city: شهرمن)

کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم از 7 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس پنجم زبان هشتم در قالب 1 ویدئو و یک در مدت زمان 30 دقیقه تدریس شده است.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزش کامل درس چهارم زبان انگلیسی هشتم (My healthy: سلامتی من)

کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم از 7 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس چهارم زبان هشتم در قالب 1 ویدئو و یک در مدت زمان 27 دقیقه تدریس شده است.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزش کامل درس دوم زبان انگلیسی هشتم (My week: هفته من)

کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم از 7 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس دوم زبان هشتم در قالب 1 ویدئو و یک در مدت زمان 30 دقیقه تدریس شده است.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش زبان چینی Get Talking Chinese

کتاب آموزش زبان چینی Get Talking Chinese آموزش زبان چینی مانداراین مقدماتی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جواب تمارین کتاب Open Forum 1 2 3

جواب تمارین کتاب Open Forum 1 2 3

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش زبان چینی The Routledge Intermediate Chinese Reader سال انتشار (2013)

کتاب آموزش زبان چینی The Routledge Intermediate Chinese Reader سال انتشار (2013)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب دبیر New Total English Advanced

کتاب دبیر New Total English Advanced

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

متن فایل صوتی کتاب دانش آموز Passages 1 - ویرایش دوم

متن فایل صوتی کتاب دانش آموز Passages 1 - ویرایش دوم

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی